- در مقاومت و رنگ ها مختلف
- جهت انواع تمرین های ورزشی