دارای دوسایز:
- متوسط
- بزرگ
صد درصد استیل داری سبد و سینی
دارای شلنگ خروج آب و ترموستات و چراغ سیکنال کارکرد المنت.